กรรมการมูลนิธิ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ สมัยที่ 1
ลำดับที่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
1 นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานคนที่ 1
2 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ รองประธานคนที่ 2
3 นายชาย ปถะคามินทร์ กรรมการและเลขาธิการ
4 นายเสด็จ บุนนาค กรรมการและรองเลขาธิการ
5 นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ กรรมการและเหรัญญิก
6 นายสุวัฒน์ ทองธนากุล  กรรมการ
7 รศ.จุมพล รอดคำดี  กรรมการ
8 นายวิทิต ลีนุตพงษ์  กรรมการ
9 นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์  กรรมการ
10 นายปราโมทชย์ ฝ่ายอุประ  กรรมการ
11 นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล  กรรมการ
12 นายสวิชย์ บำรุงสุข  กรรมการ
13 นายวันชัย วงศ์มีชัย  กรรมการ
14 ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  กรรมการ