กรรมการมูลนิธิ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสภาการสื่อวลชน ชุดที่ 2

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีประธานกรรมการ
นางสาวนาตยา เชษฐโชติรสรองประธานคนที่ 1
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ รองประธานคนที่ 2
นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ
นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการ
นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ กรรมการ
นายสุวัฒน์ ทองธนากุลกรรมการ
นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำกรรมการ
นายมงคล บางประภากรรมการ
นายวิทิต ลีนุตพงษ์กรรมการ
นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุลกรรมการ
นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์กรรมการ
นางสาวผุสดี คีตวรนาฏกรรมการและเหรัญญิก
นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์กรรมการและเลขาธิการ
นายนพปฎล รัตนพันธ์กรรมการและรองเลขาธิการ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ ชุดที่ 1

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีประธานกรรมการ
นางอุบลนัดดา สุภาวรรณรองประธานคนที่ 1
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์รองประธานคนที่ 2
นายชาย ปถะคามินทร์กรรมการและเลขาธิการ
นายเสด็จ บุนนาคกรรมการและรองเลขาธิการ
นางสาวผุสดี คีตวรนาฏกรรมการและเหรัญญิก
นายสุวัฒน์ ทองธนากุล กรรมการ
รศ.จุมพล รอดคำดี กรรมการ
นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการ
นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการ
นายปราโมทชย์ ฝ่ายอุประ กรรมการ
นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล กรรมการ
นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ
นายวันชัย วงศ์มีชัย กรรมการ
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการ