สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ประชุมนัดแรก 6 มีนานี้

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน จาก 6 สาขา นักวิชาการสื่อสารมวลชน กฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน บริหารจัดการ และด้านหนังสือพิมพ์ พร้อมนัดประชุมครั้งแรก 6 มีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 จำนวน 7 คน จาก 6 สาขาอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2546 ครั้งที่สอง พ.ศ. 2548 และครั้งที่สาม พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อ 12 ที่กำหนดให้กรรมการประเภทที่ 1 คือ เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ จากสมาชิกก่อตั้ง และประเภทที่ 2 คือ เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ จากสมาชิกอื่น เป็นผู้เสนอชื่อและเลือกตั้งเข้ามา

สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือก มีดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้แก่ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการสื่อสารมวลชน ได้แก่ อาจารย์ ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ นายสมชาย หอมลออ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหนังสือพิมพ์ มี 2 คน ได้แก่ นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์ และนายไพสันติ์ พรหมน้อย

ก่อนหน้านี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จัดการเลือกตั้งกรรมการประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นการเลือกตั้งกันเองจากองค์กรสมาชิกที่ส่งผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการ โดยมีผู้ได้รับเลือกตั้งดังนี้ กรรมการประเภทที่ 1 จำนวน 10 คน ได้แก่ 1. นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3. นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เครือผู้จัดการ 4. นายชาย ปถะคามินทร์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 5. นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน
6. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ บ้านเมืองออนไลน์ 7. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เครือเนชั่น 8. นายบากบั่น บุญเลิศ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 9. นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ และ
10. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส เครือบางกอกโพสต์

กรรมการประเภทที่ 2 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายภูวสิษฏ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา
2. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี 3. นายบรรหาร บุญเขต หนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์ จ.เพชรบูรณ์ และ 4.นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน จ.เชียงใหม่

หลังจากนี้ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ทั้ง 21 คน จะมีการประชุมเพื่อส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ พร้อมเลือกประธานฯ รองประธานฯ เลขาธิการ และเหรัญญิก ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

16 กุมภาพันธ์ 2561