เชิญร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Exploring Media Collaboration Amidst Southeast Asia’s Digital Ecosystem”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ระดับภูมิภาคจัดโดย “เครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Southeast Asian Press Council Network: SEAPC-Net) ในหัวข้อ Exploring Media Collaboration Amidst Southeast Asia’s Digital Ecosystem

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป ผ่านระบบ ZOOM
Meeting ID: 89174316014
Passcode: seapcnet

โดย นายกวี จงกิจถาวร ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ จะร่วมเป็นวิทยากรใน Session 1: In Searching Model of Collaboration among Southeast Asia Media in Digital Ecosystem (How collaboration could be a powerful way in dealing with digital platform ecosystem)

นอกจากนี้ ยังเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่าย (บทความต้องเป็นภาษาอังกฤษ) สามาถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seapcnet.idscience.id/index.php/home