แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่องการรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว

สืบเนื่องจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดงาน Thank Press หรืองานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน รวมถึงการจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ และการแถลงข่าวต่างๆ โดยมีการจับของขวัญ ของรางวัลที่มีมูลค่าสูง เพื่อมอบให้ผู้ปฏิบัติงานข่าว ซึ่งการรับของขวัญ ของรางวัลดังกล่าว อาจหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๓ การละเว้นอามิสสินจ้างและผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงได้ตั้งคณะทำงานศึกษาและสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานข่าว บรรณาธิการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง และเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าวดังต่อไปนี้

๑. องค์กรสมาชิกควรใช้วิจารณญาณในการส่งผู้ปฏิบัติงานข่าวเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อบังคับจริยธรรมฯ และธำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพ

๒. ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่รับ และ/หรือเรียกร้องของขวัญ หรือของรางวัล จากการจัดงานต่างๆ ของแหล่งข่าวที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาทต่อชิ้น ต่อโอกาส

๓. การจัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปีเพื่อขอบคุณสื่อมวลชน หรือ Thank Press ถือเป็นเรื่องปกติประเพณีที่เข้าร่วมได้แต่ผู้ปฏิบัติงานข่าวควรตระหนักถึงการทำหน้าที่เพื่อสังคม มากกว่ามุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน

๔. ในการจัดงานสังสรรค์ประจำปีขององค์กรสมาชิก ต้องไม่รับ และ/หรือร้องขอของขวัญ หรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูงจากแหล่งข่าว เพื่อนำมามอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานข่าว

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

แนวปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ-ของรางวัล-และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว-ปี-60-1-1.pdf (275 downloads)