รู้ทันสื่อ 10.10.64 : สุขภาวะและทางรอดสื่อมวลชนไทย ฝ่าภัยโควิด-19

https://www.youtube.com/watch?v=Rz8Za4HpgGI
https://youtube.com/watch?v=jwfW3BSYCnc
https://www.youtube.com/watch?v=Rz8Za4HpgGI