ศักยภาพผู้สูงอายุไทย ที่ไม่มีวัน…เกษียณ

ศักยภาพผู้สูงอายุไทย ที่ไม่มีวัน…เกษียณ แก้โจทย์แรงงานไทย หยุดตีกรอบวัยทำงาน สร้างทางเลือกหลังเกษียณ

ศักยภาพผู้สูงอายุไทยที่ไม่มีวัน…เกษียณ (ลกส.1)


ผลงานชิ้นนี้เป็นของผู้เข้าอบรม โครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” รุ่นที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)