สภาการสื่อมวลชนฯ พิจารณารายงานผลสอบนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว

สภาการสื่อมวลชนฯ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าวแล้ว เตรียมออกคำวินิจฉัยส่งเผยแพร่ต่อสาธารณะ เห็นชอบวิสัยทัศน์การทำงานสภาการสื่อมวลชนฯ สมัยที่ 2 และรายชื่อคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนและคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว ซึ่ง 3 สภาวิชาชีพได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ภายหลังจาก 7 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้ออกแถลงการณ์ร่วม เรื่องนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 สืบเนื่องจากกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ามีการจ่ายเงินให้สื่อมวลชนเพื่อเป็นค่าข่าว ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ประธานร่างคำวินิจฉัยเพื่อกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติรับรองก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนฯ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบวิสัยทัศน์การทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 (พ.ศ.2567-2570) “ส่งเสริมและพัฒนาสื่อมวลชนทุกแขนงให้คงไว้ซึ่งเสรีภาพบนความรับผิดชอบ โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งของสังคม”

นอกจากนี้ได้เห็นชอบรายชื่อคณะทำงานในคณะกรรมการจริยธรรม มีคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน นายสมชาย หอมลออ เป็นประธาน , นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ , นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ , รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ , นายศราวุฒิ ประทุมราช , นางสาวสมศรี หาญอานันทสุข และ นางสาวเนาวรัตน์ เสือสอาด คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธาน , นางสาว ณยา คัตตพันธ์ , นางสาวสุวรรณา จิตประภัสสร์ , นางสาวสุชาดา จักรพิสุทธิ์ , นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา , นางพลินี เสริมสินสิริ และ นายนพปฎล รัตนพันธ์ เป็นคณะทำงาน นอกจากนี้ยังเห็นชอบเปลี่ยนเหรัญญิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จาก นางสาว ณยา เป็น นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ และให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ เป็นคณะทำงานจัดงานวันครบรอบ 27 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะทำงานจะจัดประชุมเพื่อกำหนดธีมงานและรายละเอียดงาน