ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ สขนท.นว. ๒๑๑ / ๑๖ / ๒๕๕๘

๗  เมษายน  ๒๕๕๘

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน    นักวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง และนักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์
สิ่งที่แนบมาด้วย   โครงการ / กำหนดการ /แบบตอบรับ
เนื่องด้วยครบวาระ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงร่วมกับ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี  ๒๕๕๘  “สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ ทุน-อุดมการณ์การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล” ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และระบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่ของสื่อกับสังคม เพื่อให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ณ โรงภาพยนตร์ อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี  ๒๕๕๘ รวมทั้งท่านสามารถเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ทุน-อุดมการณ์สื่อยุคดิจิทัล” ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ด้วย   โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ที่ www.tja.or.th  หรือติดต่อโดยตรง นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล มือถือ ๐๘๖-๐๗๔๐๐๐๕   โทรสาร ๐๒–๖๖๘-๗๕๐๕         e – mail: tjareporter@gmail.com   ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ สำหรับผู้ร่วมการประชุมจากต่างจังหวัด ทางสถาบันอิศราฯจะสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางไป – กลับตามจริง  สำหรับค่าน้ำมันรถยนต์ กิโลเมตรละ ๔ บาท  แต่ไม่เกินท่านละ ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมทั้งจัดเตรียมห้องพักคู่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างจังหวัด โดยจะจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้เฉพาะผู้เข้าร่วมตลอดกิจกรรมเท่านั้น

(ร่าง) กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘
“สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๑๐
เรื่อง “ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล”
โดย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ โรงภาพยนตร์ อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

๘.๓๐ น.          ลงทะเบียน
๙.๐๐ น.          พิธิเปิด โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน
๙.๑๕ น.          ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “ทุน-อุดมการณ์สื่อยุคดิจิทัล”
โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
๙.๔๕ น.          บรรยาย เรื่อง “เส้นแบ่ง เนื้อหา และการตลาด”
โดย วันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ น.        สัมมนา เรื่อง “การครอบงำ ครอบครองธุรกิจสื่อ ?”

อดิศักดิ์ ลิมป์ปรุงพัฒนกิจ    กรรมการผู้อำนวยการ เครือเนชั่น

ภัทรียา เบญจพลชัย  กรรมการ บมจ. อ.ส.ม.ท.

ศุทธิชัย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ดร.สิขเรศ  ศิรากานต์ นักวิชาการวิจัยเรื่องโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย

ดำเนินรายการ ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๒.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.        สัมมนา เรื่อง “การตลาดสื่อปะทะอุดมการณ์สื่อยุคดิจิทัล”
ศิวัฒน์ เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลไทย

ณ กาฬ  เลาหวิไลย รองบรรณาธิการบริหาร กลุ่มโพสต์

สมเกียรติ เจริญภิญโญ รักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗

บุญลาภ  ภูสุวรรณ ไทยพับบิก้า

ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต

๑๕.๓๐ น.        นำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ทุน-อุดมการณ์สื่อยุคดิจิทัล

๑๖.๓๐ น.        สรุปประเด็นการประชุมวิชาการทั้งหมด

เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป  สถานีโทรทัศน์ ไอพีเอ็ม๒๖

ดร.บุปผา บุญสมสุข คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

๑๗.๐๐ น.        ปิดการประชุมวิชาการ  โดย ภัทระ  คำพิทักษ์  ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

(วิทยากรอยู่ระหว่างประสานงานเชิญ)

 

Download (580407-จดหมายเชิญประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อ-แก้ไข.pdf,PDF, Unknown)

Download (การพัฒนาหลักสูตรวารสารศาสตร์ยุคดิจิทัล.pdf,PDF, Unknown)

Download (580404กรอบการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์docx.pdf,PDF, Unknown)