4 องค์กรสื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีข่าวนักข่าวกับเอแบคโพลล์

ตามทีมีข่าวเผยแพร่ในเวปไซด์ อิศราระบุว่า มหาวิทยาลัย เอแบคโพลล์ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนอกวัตถุประสงค์และรายการงบประมาณ โดยมีการรายงานว่าสำนักวิจัยเอแบคโพลล์จ่ายค่าตอบแทนสื่อมวลชน จำนวน 163 รายการ รวมเป็นเงิน 4,420,500 บาท รายงานระบุรายชื่อนักข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง  ว่าเป็นผู้ที่รับเงินค่าตอบแทนมากที่สุด                        เป็นเงิน 2,150,866 บาท

กรณีดังกล่าว องค์กรสื่อ 4 องค์กร  ซึ่งประกอบด้วย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เห็นว่าเป็นเรื่องกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดังนี้

1.       นายเจษฎา อภิจารี   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ

2.      นายปฏิวัติ วสิกชาติ กรรมการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

3.       นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

4.    นายเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

5.       นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรมสื่อ   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

6.       นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

7.       นายคทาธร อัศวจิรัฐติกรณ์ รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

8.       นายสุปัน รักเชื้อ อุปนายกฝ่ายสิทธิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

9.       นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

——————————————————

Download (4-องค์กรสื่อตั้งคณะ-กก.-สอบสื่อกรณี-ABAC-Poll.pdf,PDF, Unknown)