เชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อ  มีวัตถุประสงค์พัฒนาความรู้แก่สื่อมวลชน  ทั้งหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  และสื่อออนไลน์  จึงจะจัดการอบรมหลักสูตร  “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”  ขึ้น  เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงาน  กฎหมายหมิ่นประมาท  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง  การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (กสทช.) เพื่อการวิเคราะห์และกำกับทิศทางข่าวให้มีความโดดเด่นขึ้น  น่าเชื่อถือ  ขณะเดียวกันสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน  และสามารถนำไปพัฒนาความคิดในการสื่อสารไปสู่สังคมได้โดยไม่คลาดเคลื่อน  เป็นภูมิคุ้มกันในการประกอบวิชาชีพ  เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ต้องการใช้กฎหมายในทางที่บิดเบือน  และที่สำคัญคือทำให้สื่อมวลชนรู้ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยู่  มีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย  ขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวัง ไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นจากการทำหน้าที่ของตนเอง

โดยการอบรมในหลักสูตรกฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูงนี้  จะจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๒ คน ในตำแหน่งระดับรีไรเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว หรือหัวหน้าข่าวขึ้นไป โดยขอความกรุณาส่งชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail: maewmeaw191@gmil.com หรือ tjareporter@gmail.com   ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม)

ใบลงทะเบียนอบรมหลักสูตร.pdf (156 downloads )