ขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่อเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ

Download (581019-4orgmedia.pdf,PDF, Unknown)

4 องค์กรวิชาชีพสื่อ