ราชดำเนินสนทนา เรื่อง การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ

60

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมราชดำเนินสนทนา เรื่อง การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ  (Digital Marketing and Content Management in Media)

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการทำงานข่าวในปัจจุบันให้มีคุณภาพและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยจะเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบคำถามนักข่าว ผ่านการจัดกิจกรรม ราชดำเนินสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในแวดวงสื่อสารมวลชนเพื่อนำไปสู่การเข้าใจปรากฏการณ์ และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและวิชาการสื่อต่อไป

ทั้งนี้จากสภาพของการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่สื่อมีหลากหลายช่องทางในการเข้าถึงผู้รับสารเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเนื้อหาที่ต้องตอบโจทย์แต่ละแพล็ตฟอร์ม เพื่อดึงดูดผู้รับสารให้มาติดตามเนื้อหาก็มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายในสื่อดิจิทัล เวทีนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลสำหรับองค์กร แบรนด์ และคนทำสื่อ การวิเคราะห์และเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารที่แตกต่างกันบนสื่อดิจิทัล รูปแบบของการสื่อสาร เครื่องมือ การวัดผล เนื้อหา และการทำการตลาดกับเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล การนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ของสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมราชดำเนินสนทนา  เรื่อง การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม   ๒๕๕๘    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ. ห้อง ๒-๐๒๒๕ อาคารหอประชุม ชั้น ๒  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมราชดำเนินสนทนา ลงทะเบียนออนไลน์ www.tja.or.th หรือที่ คุณพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล มือถือ ๐๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕   โทรสาร ๐๒–๖๖๘-๗๕๐๕   e – mail: tjareporter@gmail.com   ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘

 

กำหนดการ โครงการราชดำเนินสนทนา

หัวข้อ การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ

(Digital Marketing and Content Management in Media)

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ. ห้อง ๒-๐๒๒๕ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

       

๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.    ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ราชดำเนินสนทนา หัวข้อ การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ

                                    (Digital Marketing and Content Management)

               วิทยากร       คุณปาริชาติ สัมฤทธิ์จินดากุล

                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

                                    คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ์

                                    ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย พัฒนาธุรกิจและการตลาด sanook online

               ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์กานต์ เชาว์นิรัติศัย

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  ช่วงถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

123