ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง “เหตุระเบิดราชประสงค์…สื่อและสังคมได้บทเรียนอะไร”

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง

“เหตุระเบิดราชประสงค์…สื่อและสังคมได้บทเรียนอะไร”

จัดโดย มีเดียมอนิเตอร์  ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  เวลา 8.30 – 12.30 น.

ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถ.สามเสน กทม.

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.  เกริ่นนำ โดย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์

กล่าวเปิด โดย วันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย09.15 – 09.45 น.  เสนอผลการศึกษาของโครงการมีเดียมอนิเตอร์ เรื่อง ”การนำเสนอของสื่อและสื่อสังคม

ออนไลน์ ในเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหมและท่าน้ำสาทร กับเหตุการณ์จับผู้ต้องสงสัย”  โดญ อ.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

09.45 – 10.10 น. วิเคราะห์ผลการศึกษา โดย

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.10 –12.20 น.   วงเสวนา “ถอดบทเรียนและสรุปข้อเสนอต่อแนวทางปฏิบัติ” โดย นักวิชาชีพสื่อ

หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ นำเสวนา โดย

เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กนกพร ประสิทธิ์ผล  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

12.20 – 12.30 น.   สรุปสาระจากการเสวนา โดย อ.สกุลศรี ศรีสารคาม

กล่าวขอบคุณและกล่าวปิด โดย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

12.30 – 13.30 น.  อาหารกลางวัน