สภาหนังสือพิมพ์ไฟเขียวข้อบังคับจริยธรรมหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่หลังใช้มา 18 ปี

สภาหนังสือพิมพ์ไฟเขียวข้อบังคับจริยธรรมหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่หลังใช้มา 18 ปี

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเห็นชอบข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ฉบับใหม่แทนของเดิมที่ใช้มากว่า18 ปี เพื่อยกระดับจริยธรรมของหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิก

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีมติรับรองข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 แทนฉบับเก่าที่ใช้มาแล้วเป็นเวลา 18 ปี ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปสื่อในบริบทของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

 

นายชวรงค์ กล่าวว่า การร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ฉบับใหม่นี้ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งจากองค์กรสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ องค์กรภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ จากนั้นคณะทำงานได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นทั้งหมดได้เป็น 3 หมวดใหญ่ คือ 1.หมวดทั่วไป ที่อธิบายถึงความหมายและคำนิยามคำศัพท์ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 2.หมวดจริยธรรมทั่วไป โดยแบ่งเป็นหลายหัวข้อย่อย เน้นเรื่องจริยธรรมในด้านความถูกต้องของข้อมูล การให้ความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าว หมวดที่ 3 คือ หลักกระบวนการทำงาน ในหมวดนี้จะกล่าวถึงเรื่องการปกปิดและเคารพแหล่งข่าว การได้มาของข้อมูลต้องได้มาอย่างถูกต้อง รวมถึงเรื่องโฆษณาแฝง

 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภาการหนังสือพิมพ์ฯ พยายามผลักดันให้การกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตลอดมา และเชื่อมั่นข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ฉบับนี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ให้อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามแนวทางของการกำกับดูแลกันเองต่อไป

 

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

3 สิงหาคม 2559

Download (ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์-2559.pdf,PDF, Unknown)