เชิญร่วมงานมอบรางวัล โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาและในโรงเรียน ประจำปี 2559

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาและในโรงเรียน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.00  น. ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษ ยูนิเซฟประเทศไทย เป็นประธานการมอบรางวัล

ในโอกาสนี้ สถาบันอิศรา ได้จัดให้มีเสวนาเรื่อง “บทบาทสื่อในการส่งเสริมการพัฒนาการในเด็กไทย” ดังนั้น สถาบันอิศรา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติ เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2559 และฟังการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวใน วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณโรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ


15368814_1850219908524397_1997841127_o-5

9446