องค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กร เสนอร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…….

s__5546042

องค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กร เสนอร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…….ต่อคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาประกอบการเสนอกฎหมายที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และการธำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป

s__5546019

s__5546020