‘ผู้จัดการ’ ประกาศรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 ํ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1.นายขุนทอง ลอเสรีวานิช บรรณาธิการอาวุโส

2.นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ บรรณาธิการอาวุโส

3.นายสุรวิชช์ วีรวรรณ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

4.ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล บรรณาธิการ

5.นางสาวรสนา โตสิตระกูล นักรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภค

6.นายคมสัน โพธฺ์คง นักกฎหมาย

7.รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการ

โดยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข่าว หรือภาพข่าว ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตัล ของหนังสือพิมพ์ รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในสังกัด ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ร้อง หรือได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559

ผู้จัดการ