ขอเชิญส่งผลงานบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชิงรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2559

          เนื่องด้วยคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชุดที่ 8 ได้มีมติให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หนังสือพิมพ์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการเขียนบทบรรณาธิการ ในโอกาสครบรอบปีที่ 20 แห่งการสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

          ในการนี้ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  จึงขอเชิญหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนหนังสือพิมพ์ฝึกหัดระดับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน  จัดส่งผลงานด้านบทบรรณาธิการ  เพื่อเข้าร่วมพิจารณาชิงรางวัลประกาศเกียรติคุณ บทบรรณาธิการดีเด่นประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

*********************************************************

ประกาศ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกบทบรรณาธิการ หรือ บทนำ ดีเด่น ประจำปี 2559

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 20 แห่งการสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสมาชิกที่เป็นองค์กรหนังสือพิมพ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนให้หนังสือพิมพ์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอุดมคติในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตามกรอบการส่งเสริมจริยธรรมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาคัดเลือกบทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น ประจำปี 2559 ขึ้น โดยครอบคลุมทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และหนังสือพิมพ์ฝึกหัดระดับมหาวิทยาลัย จากสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ทั้งนี้ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจหลักอันสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ คือ  “การเป็นสื่อกลางด้านข้อมูลข่าวสาร และการรายงานความเคลื่อนไหวของสังคม เพื่อการแสวงหา การนำเสนอ และการชี้แนะความรู้ให้แก่มหาชนผู้มีสิทธิการรับรู้ ประการหนึ่ง และการบำเพ็ญอุทิศเวลาและพื้นที่เพื่อสนับสนุนความเป็นตลาดเสรีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดของมหาชน ตามแนวทางประชาธิปไตยอีกประการหนึ่ง”

ดังนั้น ภายใต้หลักอาชีวปฏิญาณทางวิชาชีพหนังสือพิมพ์ การแสดงความคิดเห็นทางบทบรรณาธิการ หรือ บทนำ ถือเป็นคอลัมน์ที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็น “ธงชัย” ทางความคิดที่สะท้อนถึง “จุดยืน” ของกองบรรณาธิการ และของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับต่อประเด็นปัญหาในสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้เกี่ยวข้องในการนำไปประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการแก้ปัญหาและ/หรือ กำหนดนโยบายที่พึงประสงค์ต่อสังคมโดยรวม  เนื่องจากเป็นข้อเขียนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีแล้วจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ การพิจารณาคัดเลือกบทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จึงเป็นความพยายามของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการกระตุ้นเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียน และการนำเสนอความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์มีคุณภาพ สมกับคุณค่าแห่งมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้กองบรรณาธิการตระหนักถึงความสำคัญของบทบรรณาธิการ (บทนำ) ตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการเขียนบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่สามารถชี้ทางออกให้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
 3. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ์ในฐานะสื่อข่าวสารที่ดี

ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

ประเภทรางวัล

รางวัล บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 3 รางวัล

–  บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

–  บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทที่ 2 หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค 3 รางวัล

–  บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

–  บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทที่ 3 หนังสือพิมพ์ฝึกหัดระดับมหาวิทยาลัย 3 รางวัล

–  บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

–  บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

หลักเกณฑ์การตัดสินบทบรรณาธิการดีเด่น                 

 1. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) สะท้อนปัญหาสังคม มีความกล้าหาญในการนำเสนอ สามารถชี้แนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
 2. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนจุดยืนของหนังสือพิมพ์อย่างชัดเจน
 3. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ มีเหตุ มีผล ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย

 

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

 1. คณะกรรมการตัดสินแบ่งเป็น 2 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และ คณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ และวิชาการด้านหนังสือพิมพ์ โดยใช้ หลักเกณฑ์การตัดสินเป็นสำคัญยิ่ง
 2. ในกรณีที่ไม่มีบทบรรณาธิการ เข้ามาตรฐานดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการให้ได้รับรางวัลประเภทหรือระดับได้ตามความเหมาะสม หรืออาจไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
 3. ข้อวินิจฉัยและผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. โดยมีพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ บทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ให้หนังสือพิมพ์ต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกส่งบทบรรณาธิการ (บทนำ) ตัวจริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 จำนวนไม่เกิน 5 บทนำ พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 5 ชุด โดย เขียนเหตุและผล ของ บทบรรณาธิการ (บทนำ) แต่ละบทนำที่ส่งเข้าประกวด
 2. บทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่ส่งเข้าประกวด เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 3. ส่งบทบรรณาธิการ (บทนำ) เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ที่สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-668-9900

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ประกาศเรื่องการประกวด-บท-บก.ปี-59.pdf (167 downloads )