เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชาว “โรฮิงญา” ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาที่ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกปราบปรามจนต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปพักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีต่อประเทศไทย  และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

 รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมียนมา

  – ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

 – ดร.อณัส อมาตยกุล  ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อ.ธานินทร์ สาลาม ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ