สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดภาพในหัวข้อ “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอาเซียน”

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอาเซียน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•   ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ เป็นภาพที่ถ่ายในช่วงเวลา ปีที่ผ่านมา
•   ภาพแต่ละภาพจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุชื่อคนถ่ายภาพและประเทศที่ส่งเข้าประกวด
•   ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ภาพปริ้นท์ ภาพสแกนหรือโฟโต้ช้อป จะไม่ถูกพิจารณา
•   ขนาดของภาพต้องไม่เกิน 2000 X 1500 พิกเซล หรือ 1 MB, 300 dpi

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงิน 1,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงิน 500 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

รองชนะเลิศอันดับ จะได้รับเงิน 300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

ผู้สนใจสามารถส่งภาพได้ที่ สมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม.หรือ e-mail : caj.bangkok@gmail.com   ภายในวันที่ 21 มกราคม 2561 การตัดสินของคณะกรรมการตัวแทนสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนถือเป็นเด็ดขาด

ประสานงาน  คุณปนัดดา  เหล่าชูวงศ์  086-5592522