สรุปผลงานตลอดวาระ 3 ปี กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8 สรุปผลงานตลอดวาระ 3 ปี เน้นปฏิรูปการกำกับดูแลกันเอง จัดตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร สร้างมาตรการเชิงรุกป้องกันปัญหาการละเมิดจริยธรรมตั้งแต่ต้นทาง

สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำรายงานสรุปการทำงานของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ขึ้น โดยแบ่งเป็นการสรุปงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ชุดต่างๆ

ทั้งนี้ตลอดวาระการทำงานของคณะกรรมการสมัยที่ 8 ถือเป็นการทำหน้าที่ท่ามกลางกระแสข่าวความต้องการเข้าควบคุมสื่อของภาครัฐ โดยการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และหนึ่งในประเด็นที่ถูกบรรจุอยู่ก็คือ การปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน

ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมาดำเนินการตลอดวาระ จึงมุ่งเน้นในเรื่องการตอบสนองแนวทางการกำกับดูแลกันเอง โดยผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคือ การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือ มีเดีย ออมบุดส์แมน (Media Ombudsman) โดยองค์กรสมาชิกส่วนกลางที่เป็นสื่อระดับชาติ ก็จะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของตัวเอง  ส่วนองค์กรสมาชิกระดับภูมิภาค ที่ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของตัวเองได้ ก็จะจัดตั้งในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเกิดการรวมกลุ่มกันดูแลสื่อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการละเมิดจริยธรรมตั้งแต่ต้นทาง

สำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร จะต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรสมาชิกในระดับภูมิภาค ครบแล้วทั้ง 6 ภูมิภาค คือภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรในสังกัดองค์กรสมาชิก ได้จัดตั้งแล้ว 7 องค์กร คือ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, เครือเนชั่น, ฐานเศรษฐกิจ, โคราชคนอีสาน จ.นครราชสีมา และภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8 ยังเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลกันเองขององค์กรสื่อในประเทศภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ผ่านกิจกรรมการสัมมนาในวาระครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ส่วนงานด้านวิชาการและการส่งเสริมจริยธรรม และคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ในคณะกรรมการจริยธรรม ก็ได้มีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ตกเป็นข่าวร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหลายพื้นที่ และกิจกรรมการจับจ้องส่องจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิก ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่างๆ ของสภาการหนังสือพิมพ์ และแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่ประกาศใช้มาเป็นเวลานานให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงการประกาศใช้แนวปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559