ขอเชิญส่งผลงานบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชิงรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2560

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชุดที่ 9 ได้มีมติให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หนังสือพิมพ์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการเขียนบทบรรณาธิการ ในโอกาสครบรอบปีที่ 21 แห่งการสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ในการนี้ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  จึงขอเชิญหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนหนังสือพิมพ์ฝึกหัดระดับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน  จัดส่งผลงานด้านบทบรรณาธิการ  เพื่อเข้าร่วมพิจารณาชิงรางวัลประกาศเกียรติคุณ บทบรรณาธิการดีเด่นประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบทบรรณาธิการ หรือ บทนำ ดีเด่น ประจำปี 2560

 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน สถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะมีอายุครบรอบปีที่ 21 ดังนั้นเพื่อการทำหน้าที่กำกับดูแลสมาชิกที่เป็นองค์กรหนังสือพิมพ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนให้หนังสือพิมพ์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอุดมคติในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตามกรอบการส่งเสริมจริยธรรมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาคัดเลือก บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น ประจำปี 2560 ขึ้น โดยครอบคลุมทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ฝึกหัดจากสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ทั้งนี้ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจหลักอันสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ คือ “การเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร และการรายงานความเคลื่อนไหวของสังคมเพื่อการแสวงหา การนำเสนอ และการชี้แนะความรู้ให้แก่มหาชนผู้มีสิทธิการรับรู้ ประการหนึ่ง และการบำเพ็ญอุทิศเวลาและพื้นที่เพื่อสนับสนุนความเป็นตลาดเสรีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดของมหาชน ตามแนวทางประชาธิปไตยอีกประการหนึ่ง”

ดังนั้น ภายใต้หลักอาชีวปฏิญาณทางวิชาชีพหนังสือพิมพ์ การแสดงความคิดเห็นทางบทบรรณาธิการหรือ บทนำ ถือเป็นคอลัมน์ที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็น “ธงชัย” ทางความคิดที่สะท้อนถึง “จุดยืน” ของกองบรรณาธิการ และของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับต่อประเด็นปัญหาในสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้เกี่ยวข้องในการนำไปประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการแก้ปัญหา และ/หรือ กำหนดนโยบายที่พึงประสงค์ต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากเป็นข้อเขียนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีแล้วจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ การพิจารณาคัดเลือกบทบรรณาธิการ
(บทนำ) ดีเด่น จึงเป็นความพยายามของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการกระตุ้นเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียน และการนำเสนอความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์มีคุณภาพ สมกับคุณค่าแห่งมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป

 

          วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้กองบรรณาธิการตระหนักถึงความสำคัญของบทบรรณาธิการ (บทนำ) ตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการเขียนบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่สามารถชี้ทางออกให้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
 3. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ์ในฐานะสื่อข่าวสารที่ดี

 

          ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

          ประเภทรางวัล

รางวัล บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 3 รางวัล

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทที่ 2 หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค 3 รางวัล

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทที่ 3 หนังสือพิมพ์ฝึกหัดระดับมหาวิทยาลัย 3 รางวัล

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

– บทบรรณาธิการ (บทนำ) ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

          หลักเกณฑ์การตัดสินบทบรรณาธิการดีเด่น

 1. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) สะท้อนปัญหาสังคม มีความกล้าหาญในการนำเสนอ สามารถชี้
  แนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
 2. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนจุดยืนของ
  หนังสือพิมพ์อย่างชัดเจน
 3. เป็นบทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ มีเหตุ มีผล ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย

 

          การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

 1. คณะกรรมการตัดสินแบ่งเป็น 2 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ และวิชาการด้านหนังสือพิมพ์ โดยใช้ หลักเกณฑ์การตัดสินเป็นสำคัญยิ่ง
 2. ในกรณีที่ไม่มีบทบรรณาธิการ เข้ามาตรฐานดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการให้ได้รับรางวัลประเภทหรือระดับได้ตามความเหมาะสม หรืออาจไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
 1. ข้อวินิจฉัยและผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. โดยมีพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ บทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 

          หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ให้หนังสือพิมพ์ต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกส่ง บทบรรณาธิการ (บทนำ) ตัวจริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 5 บทนำ พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 5 ชุด โดย เขียนเหตุและผล ของ บทบรรณาธิการ (บทนำ) แต่ละบทนำที่ส่งเข้าประกวด
 1. บทบรรณาธิการ (บทนำ) ที่ส่งเข้าประกวด เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 2. ส่งบทบรรณาธิการ (บทนำ) เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ที่สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-668-9900