สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เตรียมจัดงานครบรอบ 21 ปี เชิญ “มีชัย ฤชุพันธ์” ปาฐกถาพิเศษ “กำกับดูแลสื่ออย่างไรให้เป็นที่พึ่งของสังคม” พร้อมตั้งวงสนทนา “ถอดบทเรียน 1 ปี Ombudsman สื่อ”

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 21 ปี เพื่อเผยแพร่บทบาทของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรม ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 เปิดเผยว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 โดยเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 25 ฉบับ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกเจตนารมณ์จัดตั้งองค์กร เพื่อกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรม ส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ รวมถึงยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย 1. พิธีมอบรางวัลการประกวดบทบรรณาธิการ หรือบทนำดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดประกวดต่อเนื่องมาทุกปี โดยพิจารณาคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้กองบรรณาธิการตระหนักถึงบทบรรณาธิการตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน และส่งเสริมให้มีการเขียนบทบรรณาธิการที่สามารถชี้ทางออกให้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 2. การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 เนื่องในวาระครบรอบ 21 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 3. การประชุมร่วมกันขององค์กรสมาชิกส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมรายงานสถานการณ์สื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามแนวทางการกำกับดูแลกันเอง และความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กร หรือในแต่ละภูมิภาค 4. การจัดปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในหัวข้อ “กำกับดูแลสื่ออย่างไรให้เป็นที่พึ่งของสังคม” โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ต่อด้วยการสนทนากลุ่ม หัวข้อ “ถอดบทเรียน 1 ปี Ombudsman สื่อ” โดยมีผู้ร่วมสนทนาคือ นางสาวกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก ดำเนินรายการโดย นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และการดำเนินโครงการต่างๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามการเข้าร่วมงานได้ที่ โทร. 0 2668 9900, 0 2243 5697 หรืออีเมล์ info@presscouncil.or.th