โพสต์ทูเดย์” คว้ารางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นปี 2560

“โพสต์ทูเดย์” คว้ารางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นปี 2560 จากเรื่อง “แก้ทุจริตเชิงโครงสร้าง” ขณะที่ “ประชามติ จ.ตราด” ซิวดีเด่นหนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น ส่วนหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษา รางวัลดีเด่นเป็นของ นสพ.หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประกวดบทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น ประจำปี 2560 ถือเป็นการจัดประกวดครั้งที่ 8 โดยปีนี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีอายุครบ 21 ปี มีหนังสือพิมพ์ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 20 ฉบับ จำนวน 61 บทบรรณาธิการ แบ่งเป็นหนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนกลาง 5 ฉบับจำนวน 25 บท ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 5 บท, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 5 บท, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 5 บท, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 5 บท และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 5 บท

หนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนภูมิภาค 7 ฉบับจำนวน 24 บท ได้แก่ หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน จ.นครราชสีมา 1 บท,  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่  5 บท, หนังสือพิมพ์ประชาคม จ.อุดรธานี 5 บท, หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด 3 บท, หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน จ.ชียงใหม่ 1 บท, หนังสือพิมพ์สมิหลาไทม์ 4 บท และ หนังสือพิมพ์เสียงสาริกา จ.นครนายก 5 บท

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัตินักศึกษา มหาวิทยาลัย 8 สถาบัน จำนวน 12 บท ได้แก่ หนังสือพิมพ์กำแพงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 บท, หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 บท, หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 บท, หนังสือพิมพ์รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต 1 บท, หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา  2 บท, หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 บท, หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 บท และหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 บท

โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ น.ส.บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน นายสมหมาย ปาริฉัตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน น.ส.สนิทสุดา เอกชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์รุจน์ โกมลบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายภูวสิษฏ์ สุกใส รองเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

คณะกรรมการตัดสินได้ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยผลการพิจารณามีดังนี้

บทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่วนกลางได้แก่ บทบรรณาธิการ เรื่อง “แก้ทุจริตเชิงโครงสร้าง” นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รางวัลชมเชย ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง “ประชาชนมีสิทธิจะรู้” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2560 และ บทบรรณาธิการเรื่อง “เสียสิทธิเพราะรัฐ” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2560

บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง “กรมธนารักษ์ต้องฟังเสียงประชาชน” หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด ฉบับวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560 รางวัลชมเชย ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง “กลิ่นยาง…ปัญหาที่ยืดเยื้อ” หนังสือพิมพ์ประชาคม จ.อุดรธานี ฉบับวันที่ 1-15 เมษายน 2560 และ บทบรรณาธิการเรื่อง “แค่ยก 2” หนังสือพิมพ์เสียงสาริกา จ.นครนายก ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ส่วนบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมหาวิทยาลัย ได้แก่บทบรรณาธิการเรื่อง “เด็กเสพโซเชียล นำไทยหรือถอยหลัง” หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับวันที่ 23-26 มกราคม 2560 และบทบรรณาธิการชมเชยได้แก่  บทบรรณาธิการเรื่อง “ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2560 และ บทบรรณาธิการเรื่อง “ความแตกแยกในมุมมืด” นสพ.กำแพงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

สำหรับการมอบรางวัลมีขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 21 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัลบทบรรณาธิการเด่นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับโล่เกียรติคุณจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเงินรางวัล 10,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ส่วนหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ จะได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลชมเชยจะได้รับโล่เกียรติคุณฯ