เวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 16 “เลือกตั้ง กุมภาฯ 62 ฟรีและแฟร์ สำหรับใคร ?”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 16 “เลือกตั้ง กุมภาฯ 62 ฟรีและแฟร์ สำหรับใคร ?”

ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4

เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

–  รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย FFFE รณรงค์เลือกตั้งต้องเสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า

ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์     จุฬาฯ

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ     โทร.0-2218-3364-5