เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18

เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4

 

เวลา 13.00 น.  – ลงทะเบียน

เวลา 13.30 น.   – กล่าวเปิดงานเสวนาโดย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ

                         – เริ่มการเสวนาเรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

  • ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  • พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  • ผศ.นพ.ณัฐธร พิทยรัตน์ จิตแพทย์เด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

เวลา 16.00 น.   – ปิดการเสวนา