สถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองฯ สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 3

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562 โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นนักสื่อสารมวลชนระดับท้องถิ่น หรือนักสื่อสารมวลชนระดับชาติ รวม 50 คน

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี มีเวลาเข้ารับการอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยกรอกใบสมัคร ส่งไปยังสถาบันพระปกเกล้า ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดหลักสูตร

ใบสมัคร