สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2562 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) Change Fusion และสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัล (ครั้งที่ 2) ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในหัวข้อ “บทเรียนการรับมือข่าวลวงหลอก…โจทย์ใหม่การปฏิรูปสื่อยุคดิจิทัล” โดยมีนายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ดำเนินรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ผศ.ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณวิชัย สอนเรือง กรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว ปราชญ์เมืองเพชร และนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ดำเนินรายการโดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ