ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง ขยายเวลาส่งเค้าโครง เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

100

ประกาศ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง ขยายเวลาส่งเค้าโครง เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ” โดยต้องมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อมวลชน

โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้วิจัยเสนอเค้าโครงงานวิจัย โดยต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 

  1. ให้เสนองบประมาณในการทำวิจัย พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการวิจัย

ทั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยจะพิจารณาจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ปริมาณงาน ความยากง่ายของงาน และองค์ความรู้ใหม่ที่อาจจะนำไปใช้ได้ในการทำงานจริง

  1. การเสนอเค้าโครงงานวิจัยประกอบด้วย เหตุผลและปัญหานำวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวิจัย

คณะกรรรมการฯ สงวนสิทธิ ในการใช้ดุลพินิจคัดเลือกให้ทุนงานวิจัย กรณีที่งานวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา จะไม่ส่งคืน

ให้ส่งเค้าโครงงานวิจัย มายังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน        แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ขยายเวลาถึงวันที่  30  กันยายน 2557  สอบถามรายละเอียด

โทร. 0-2668-9900, 0-2243-5697 และ 081-578-3434

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

15 สิงหาคม 2557