แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เชิญส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020) 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)   

การประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 ( Media  Awards 2020) มีทั้งหมด 6 รางวัล   

 โดยแบ่งประเภทการประกวดดังต่อไปนี้ 

1. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

2. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ 

3. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที) 

4. สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) 

ประเภทใหม่

5. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 10 นาที) 

6. ภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ…ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” 

**การประกวดในประเภทที่ 1-4 รับเฉพาะผลงานจากสื่อมวลชนเท่านั้น ส่วนในประเภทที่ 5-6 เปิดรับผลงานทั้งจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป**

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในประเภทที่ 1-5 ต้องเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 ตุลาคม 2563 ส่วนประเภทที่ 6 ต้องเป็นภาพถ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2563-31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น โดยจะมีการเปิดรับผลงานในทุกประเภทระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563  

สามารถสมัครได้ที่อีเมล media@amnesty.or.th 

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-922-9585 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทดูได้ตามลิงก์นี้  https://www.amnesty.or.th/special-page/media-awards-2020/