สภาการสื่อมวลชน เลือกกรรมการชุดแรกต้น ก.พ. 64

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มีมติรับรองข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก และข้อบังคับการได้มาซึ่งกรรมการฯ พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดแรก ต้นเดือน ก.พ. 64

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 12/2563 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมฯ มีมติรับรองข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2563 และข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่ชาติ พ.ศ. 2563 ที่คณะทำงานเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เสนอ พร้อมประกาศใช้ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

จากการประกาศใช้ข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงได้ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ และกำหนดกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติชุดแรก โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 และจัดการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ เสนอขอเพิ่มเวลารายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชน” ในวันเสาร์ จากช่วงเวลาเดิมคือ 13.00 น.-14.00 น. เป็น 12.30 น. ถึง 14.00 น. เนื่องจากสถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม 100.5 ได้ปรับผังรายการวิทยุใหม่ ทำให้มีเวลาเพิ่มขึ้น จึงขอให้สภาการสื่อมวลชนเพิ่มเวลารายการขึ้นอีก 30 นาที    

https://www.presscouncil.or.th/archives/5689