ประธานสภาการสื่อฯ ร่วมให้ความเห็น ประชาสังคม ต้องควบคุม หรือส่งเสริม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ประชาสังคมจังหวัด หุ้นส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดโดย สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด 8 จังหวัด วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม โดยร่วมให้ความเห็นในส่วนของเวทีเสวนา “ประชาสังคม : ควบคุม VS ส่งเสริม”