สำนักงานศาปกครอง จัดเสวนา “ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” โดย รับฟังมุมมองที่น่าสนใจจาก
  • ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  • นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
  • ดร.วรดนู วิจาระนันท์ ตุลาการศาลปกครองกลาง
ร่วมด้วยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 3 ท่าน
  • นายสมศักดิ์ ภู่สกุล ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ
  • นางสาวทักษพร รักอยู่ นิติกรชำนาญการพิเศษ
  • นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการพิเศษ
ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex) คลิกที่
https://admincourtdemo.webex.com/admincourtdemo/j.php?MTID=m234a0258c59a2068dde07f193f83d87d
Meeting number : 2516 574 8908
Password : 123456789

เข้าชมถ่ายทอดสดการสัมมนาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
Facebook Live บนหน้าแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานศาลปกครอง พิมพ์ค้นหา “สำนักงานศาลปกครอง” หรือ คลิก http://bit.ly/38A6aPq
ผ่านระบบ Live Streaming โดย คลิกแบนเนอร์ Live Streaming ที่หน้าเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th หรือที่หน้าอินทราเน็ตสำนักงานศาลปกครอง หรือ คลิกลิงก์ตรงเข้าห้องถ่ายทอดสด ที่ https://livenews.admincourt.go.th/live/conference3/3 (เปิดห้องสัมมนาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป)