สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา “คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน”

สำนักงานศาลปกครองโดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ…ในหัวข้อ “คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน”

รับฟังมุมมองที่น่าสนใจจาก…

นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด / นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด / นายฉัตรชัย ศุภการ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ร่วมด้วยวิทยากรจากกรมที่ดิน 2 ท่าน

นายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน / นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ช่องทางที่ 1 : ผ่านระบบ Cisco Webex

https://admincourtdemo.webex.com/admincourtdemo/j.php?MTID=mce350ed127fc5fba2ec0c73ddf03c75e

หรือกรอก Meeting number : 2511 584 8948
Password : 123456789

ช่องทางที่ 2 : ผ่านระบบ Live Streaming ที่หน้าอินทราเน็ตสำนักงานศาลปกครอง
https://livenews.admincourt.go.th/live/conference1/1

**เปิดห้องสัมมนาตั้งแต่ เวลา 08.00น. เป็นต้นไป