ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบที่ 3/2565

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งานเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) และกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์

ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน .th SLD รอบที่ 3/2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ thnic.co.th/sld หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล sld@thnic.co.th หรือ โทรศัพท์ 0 2105 4007