7 องค์กรสื่อลงนาม MOU กับกองทุนสื่อฯ พัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมจริยธรรม

องค์กรวิชาชีพสื่อ 7 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นางสาววีณา โดมพนานดร ผู้จัดการ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้แทน นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอิศราฯ) นางสมฤดี ยี่ทอง เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นางชนิดา จันทเลิศลักษณ์ อุปนายก สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายสุปัน รักเชื้อ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และนางสาวอัญชลี อับดุล ประธาน สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ 7 องค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในการนี้ นายธนกร กล่าวว่า เจตนารมณ์ในการทำ MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผสานความร่วมมือกันระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ องค์กรวิชาชีพสื่อ และองค์กรกำกับดูแล ในการนำเสนอข่าวสารภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ ตลอดจนสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีพื้นที่และขยายตัวมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในวิชาชีพสื่อทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ทำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมและยกย่องบุคลากรในสายวิชาชีพที่มีผลงานอันน่ายกย่อง และยกระดับความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการสื่อสารมวลชน ให้กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการสื่อ บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว เป็นต้น
นอกจากนี้ ทางกองทุนสื่อฯ มีความตั้งใจและเต็มใจ พร้อมที่จะขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรวิชาชีพสื่อ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน

นายชวรงค์ กล่าวว่า การพัฒนาโครงการความร่วมมือให้เกิดเป็นความร่วมมือที่แท้จริง วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสนับสนุนวิชาชีพสื่อมวลชน ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มาร่วมสนับสนุนจนเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้

นายมงคล กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี วันนี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการสื่อมวลชนที่จะร่วมมือกันพัฒนาวงการสื่อมวลชนร่วมกันพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป