บพค. จัดงาน “Brainpower Congress 2022”

บพค. จัดงาน “Brainpower Congress 2022” ชูทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้าและแนวทางพัฒนากำลังคน เปิดพื้นที่ระดมพลนักวิจัย ร่วมพิสูจน์อนาคตงานวิจัยไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

มุ่งนำเสนอนโยบาย และทิศทางการทำวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนากำลังคน โชว์แนวทางการสร้างคนผ่านเวทีเสวนาที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์งานวิจัยในอนาคต ชี้ช่องการทำงานวิจัยและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มที่

กรุงเทพฯ — 28 ตุลาคม 2565 —หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (Impact Forum) เมืองทองธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพของงานวิจัยไทยที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นับเป็นการยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากำลังคน เพื่อให้เกิดนักวิจัยคุณภาพสูง โดยงานนี้ บพค. ภูมิใจนำเสนอเวทีวิชาการและเวทีเสวนาสุดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนชั้นแนวหน้ามากมาย ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมผลักดันให้งานวิจัยขั้นแนวหน้าไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

จากพันธกิจสำคัญของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนากำลังคน Brainpower ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและนโยบายรัฐบาล เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม บพค. จึงมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันกระแสโลก โดยเฉพาะการวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงแนวความคิดหรือความรู้ที่มีอยู่ไปในทิศทางใหม่ อีกทั้งเล็งเห็นว่า การจะสร้างนักวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถสูง ผ่านการทำวิจัยด้วยโจทย์ที่ท้าทายนั้น จำเป็นต้องระดมสมองและสร้างขุมพลังทางความคิดให้เพิ่มพูน และถือเป็นการสร้างโอกาสที่จะยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากำลังคน Brainpower ผ่านนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด High Caliber Impact Oriented Researcher จึงจัดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ขึ้น

ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดเผยว่า

“งาน Brainpower Congress 2022 ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของชุมชนนักวิจัยไทย ในการนำเสนอการพัฒนางานวิจัย รวบรวมแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลสารสนเทศทางด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาพร้อมไฮไลท์ของงาน ด้วยการจัดเสวนาวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน และที่ขาดไม่ได้เลยคือการเสนอผลงานวิจัย โดยนักวิจัย หัวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก บพค. ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวิจัยของนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับระบบบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรได้เป็นอย่างดี”

งานการประชุมวิชาการ “Brainpower Congress 2022” ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและแผนการสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเวทีวิชาการ ภาคเสวนาและบรรยาย เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทุกแขนง ทั้งทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทุน การพัฒนาคน การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำผลวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน งานวิจัยขั้นแนวหน้า งานวิจัยทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” “ทิศทางการทำวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนากำลังคน ของ บพค.” และ “นโยบายและแผนการสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย” เป็นต้น

ทั้งนี้ งาน “Brainpower Congress 2022” ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย MOU in Research and Human Resources Capacity Building in Science and Technology “Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2023” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะของนักวิจัยไทยในด้าน Frontier ผ่านการแลกเปลี่ยนและทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากฝรั่งเศส  และยังมีพิธีการลงนามความร่วมมือด้าน “การขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์” รวม 10 หน่วยงาน ระหว่าง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดย บพค.  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย   สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)  และ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์เเห่งชาติ  ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้วยกำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร นวัตกรรม และระบบนิเวศเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสื่อ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและผลักดันความเป็นไทยสู่สากล

ในงาน “Brainpower Congress 2022” ยังเต็มไปด้วยเวทีเสวนาน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสวนาในวันแรกกับงานวิจัยตอบสนองเทรนด์ใหม่มาแรง อย่าง “Frontiers in Digital Health – Convergence Science and Digitalization for Predictive and Personalized Healthcare” โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Zenzorium (ประเทศไทย) จำกัด และ Nitto Denko Asia Technical Centre ประเทศสิงคโปร์ ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ ซีอีโอ บริษัท ReLIFE bioengineering จำกัด

ส่วนวันที่สอง ยังคงความเข้มข้นต่อเนื่องกับการระดมความคิดผ่านงานเสวนาที่นักวิจัยทุกคนต้องรู้ ในหัวข้อ “การทำงานวิจัยและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ” โดย รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของรางวัล TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards พ.ศ. 2556 ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัย และทำโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)
รศ. ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย กิจการพิเศษ และประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายในงาน “Brainpower Congress 2022” ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บพค. ร่วมกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย ในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนจาก บพค. มากกว่า 200 โครงการ ในด้าน การพัฒนากำลังคน;  Health-Medical Science; Chemistry-Physics-Math-Biological Science; Engineering; SHA- Social Science, Humanities, Arts; Artificial Intelligence; Global Partnership  นักวิจัยของ บพค. ได้นำเสนองานวิจัยขั้นแนวหน้า องค์ความรู้ที่สำคัญ และแนวทางในการย่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และประยุกต์สู่อุตสาหกรรม

สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการ PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ทาง บพค. เจ้าภาพจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเต็มที่ โดยผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการทั้งแบบ Onsite ที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (Impact Forum) เมืองทองธานีและแบบ Online ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ  www.brainpowercongress.com  และทาง Facebook Fan Page : PMUBTHAILAND