มูลนิธิสภาการสื่อมวลชน แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่

มูลนิธิสภาการสื่อมวลชน เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ “ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินั่งประธานมูลนิธิ เสนอแนวทางการหารายได้เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาการสื่อมวลชน ทั้งการจัดอีเวนท์เพิ่ม ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เน้นด้านความโปร่งใส โดยชี้ให้เห็นถึงการทำงานของสภาการสื่อมวลชนฯ ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านจริยธรรมของสื่อ  เพื่อสนับสนุนการทำงาน  

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสภาการสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบกรรมการมูลนิธิชุดใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ 3 มี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นประธานมูลนิธิ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานคนที่ 1 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ รองประธานคนที่ 2 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ กรรมการและเลขาธิการ นางสาวผุสดี คีตวรนาฎ กรรมการและเหรัญญิก นายนพปฎล รัตนพันธ์ กรรมการและรองเลขาธิการ

          กรรมการ มี นายสวิชย์ บำรุงสุข นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ นายสุวัฒน์ ทองธนากุล นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ นายมงคล บางประภา นายวิทิต ลีนุตพงษ์ นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล และนางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์      

          นางสาวนิภาวรรณ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยได้เสนอให้จัดอีเวนท์ในเรื่องต่างๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการจัดงานวันครบรอบก่อตั้งสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเท่านั้น โดยเฉพาะช่วงก่อนสิ้นปีที่จะถึงนี้ ควรจัดเวทีวิชาการ เรื่องจริยธรรมสื่อในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการรายงานการทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพสื่อที่ทำร่วมกันด้านจริยธรรม คดีกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู หรือจากเหตุการณ์โควิด 19 และความร่วมมือกับ 2 องค์กรสื่อในการรับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งในเรื่องของจริยธรรมสื่อ ในอนาคตควรวางแผนงานเพื่อจัดทำเป็นรายงานประจำปีเลย นอกจากนี้อาจจัดเป็นฟอรั่มให้ซีอีโอของภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มาพูดเรื่องจริยธรรมสื่อในมุมมองของภาคส่วนดังกล่าว

          นางสาวนิภาวรรณ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้เสนอความเห็นการจัดหารายได้ โดยการเสนอขอการสนับสนุนจากองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เน้นเรื่องความโปร่งใส โดยชี้ให้เห็นถึงการทำงานของสภาการสื่อมวลชนฯ ซึ่งกำกับดูแลด้านจริยธรรมการทำหน้าที่ของสื่อ โดยแนวทางการทำงานของสภาการสื่อมวลชนฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นกระแสของโลกในปัจจุบัน