ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ พบประธานสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2565 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มอบของที่ระลึกให้ Mr.Virgilio da Silva Guterres ประธานสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council) ในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลสถานการณ์สื่อใน 2 ประเทศ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน 
โดยทั้งสภาการฯ และสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต ต่างเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Press Council Network:SEAPC-Net) ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2019 ปัจจุบันมีสมาชิก 4 องค์กร จาก 4 ประเทศ ได้แก่ สภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Press Council of Indonesia) สภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) สภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council) และสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand)