สภาการสื่อฯ นำคณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าเยี่ยมคารวะรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

นายกวี จงกิจถาวร ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสมาศึกษาดูงานในประเทศไทยระหว่างวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2566 ตามโครงการ “ศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา: กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย” (Cambodian Media’s Visit to Thailand: a focus on media’s self-regulation) โดย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย

โดยรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้บรรยายสรุปถึงบทบาทของกรมสารนิเทศ การต่างประเทศ และเน้นย้ำความสำคัญของบทบาทสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวสารสู่สาธารณะ ขณะที่ คณะให้ความสนใจถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย กับสื่อมวลชนต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย กับกัมพูชา