สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2557 ขยายโอกาสข่าวฝึกปฏิบัติ ออนไลน์ และหนังสือพิมพ์แบบพีดีเอฟ ร่วมส่งประกวดได้-ภายใน 6 ก.พ. 58

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และ 3.  เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

โดยในปีนี้ได้ขยายโอกาสให้กับสถาบันที่ทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ แบบพีดีเอฟ และข่าวฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์เข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าวด้วยโดยมีประเภทรางวัลต่างๆ ตามรายละเอียดประกาศดังนี้  www.tja.or.th
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗
หลักการและเหตุผล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือและกระบวนการในการช่วยให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบทบาทและภารกิจที่แท้จริงของนักหนังสือพิมพ์มากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการประกวดรางวัล ‘พิราบน้อย’ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ควบคู่ไปกับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวพิราบน้อย’
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สมาคมฯ ยังเห็นสมควรเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๓.  เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ
ประเภทรางวัล
๑. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ฉบับพิมพ์หรือ Portable Document Format: PDF file ที่จัดหน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์) ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
๑.๑ ดีเด่น เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๑.๒ ชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๒. ข่าวฝึกปฏิบัติ (ข่าวหนังสือพิมพ์หรือข่าวออนไลน์) ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
๒.๑ ดีเด่น เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๒.๒ ชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๗,๕๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๓. ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ (ข่าวหนังสือพิมพ์หรือข่าวออนไลน์) ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
๓.๑ ดีเด่น เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๓.๒ ชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๔. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ‘รางวัลริต้า ปาติยะเสวี’
ดีเด่น เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
๑. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
๑.๑ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)
(๑) บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
(๒) ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
๑.๒ การวางแนวคิดเนื้อหาสาระ (Theme & Contents Concept)
(๑) การนำเสนอเนื้อหาของข่าว บทความ รายงาน (สารคดีเชิงข่าว) และสารคดี
(๒) ความหลากหลายของสาระ
(๓) การใช้ภาพบุคคล ภาพประกอบ หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร์
(๔) การจัดวางเนื้อหา
(๕) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๖) การนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
๑.๓ แนวคิดรูปเล่ม (Lay-out & Illustration Concept)
(๑) แนวคิดหลักและแนวคิดรอง (main & minor concept)
(๒) เอกลักษณ์ (identity)
(๓) รูปเล่มเพื่อการสื่อสาร (layout for communication)
(๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑.๔ การบรรณาธิกร
(๑) ภาพรวมของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(๒) การพิสูจน์อักษร
(๓) การใช้คำย่อ ทับศัพท์ วรรคตอน เครื่องหมาย และอื่น ๆ ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน
(๔) แบบแผน (Stylebook)
๑.๕ มีความเป็นธรรม และจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)
(๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
(๒) ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ
๒. ข่าวฝึกปฏิบัติ
๒.๑ คุณภาพ (Quality)
(๑) ข้อเท็จจริง (fact)
(๒) ความสมดุล (balance)
(๓) ทันการณ์ (timeliness)
(๔) สมบูรณ์ (5Ws 1H)
(๕) ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๒.๒ คุณค่า (Value)
(๑) เรื่องใกล้ตัว
(๒) ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ
(๓) เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม
๒.๓ ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)
(๑) ศักยภาพที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
(๒) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง
๒.๔  มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)
(๑) สำนึกในจริยธรรม
(๒) สะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ
๓. ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
๓.๑ แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
๓.๒ พิจารณาผลกระทบในการนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม
๔. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
๔.๑ มุมมองการนำเสนอ (Point of views)
๔.๒ ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว
๔.๓ เนื้อหาและประเด็นในการนำเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
๔.๔ นำเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
๔.๕ น่าสนใจชวนติดตาม
๔.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่อง ที่นำเสนอ
การส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ต้องเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๕๗ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่น เช่นวารสารหรือนิตยสาร ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่กำหนด
๒. หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม แต่แปลงเป็น PDF file โดยไม่มีการตีพิมพ์ แต่ได้นำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๑ ฉบับ ฉบับละ ๑๑ สำเนา พร้อมบทคัดย่อเป็นคำอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย
๓. ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ รวมกันแล้ว ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๓ เรื่อง โดยจัดทำสำเนาเรื่องละ ๑๑ สำเนา
๔. กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า ๑ ประเภท เช่น ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ จะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหาก สำเนาเรื่องละ ๑๑ สำเนา
๕. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๓ เรื่อง เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หรือสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจัดทำสำเนาเรื่องละ ๑๑ สำเนา
๖. ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๘-๙๔๒๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. หากเกินกว่าเวลากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะดูตราประทับต้นทางภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ ๑๐ คน
การประกาศผล
ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงกับวันหยุดมาฆบูชา)

ประกาศมา ณ  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Download (c1_pirabnay-prize-2557.pdf,PDF, Unknown)