เชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ สขนท. ๐๒๖/๑๕ / ๒๕๕๘

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรียน    เพื่อนนักข่าว(เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑) คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
๒) ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ๕ มีนาคม ของทุกปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีวาระของการพิจารณารับรองสมาชิกใหม่ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเดียวเท่านั้น
ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักข่าว สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  มีตำแหน่งและมีรายได้ประจำ และทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ
๑)     กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หรือ
ส่งผ่านกรรมการบริหารสมาคมที่อยู่ในสังกัด   ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒) เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณารับรองใบสมัครของท่านแล้ว ทางสมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อมาแสดงตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท พร้อมค่าบำรุงสมาชิกปีแรกอีก ๓๐๐ บาท ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ที่ทำการของสมาคม
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์โดยสมบูรณ์และมีศักดิ์และสิทธิในฐานะสมาชิกของสมาคมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มา ณ โอกาสนี้

Download (026_a.pdf,PDF, Unknown)

Download (026_b.pdf,PDF, Unknown)