สภาการสื่อมวลชนฯจับมือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดอบรม PDPA ให้สื่อทั้งผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดอบรม “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน” หรือ PDPA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างกระแสตื่นตัว และกระตุ้นเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สื่อมวลชนรวม 30 คน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดอบรม “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างกระแสการตื่นตัว และกระตุ้นเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2566 ที่โรงแรมริมขอบฟ้าเออร์เบิน รีสอร์ท เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ  

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม จากนั้นปาฐกถาพิเศษโดย พลเอกเดชา พลสุวรรณ ประธานกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  บรรยายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงบ่าย บรรยายเรื่อง กรณีศึกษาปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดย ดร. สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Cybersecurity & Data Protection” โดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน บรรยาย กรณีศึกษา “การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับการละเมิด พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล” โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และอาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลฯ ดำเนินรายการโดย น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติ “นำเสนอข่าวอย่างไร ไม่ให้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นำเสนอแนวทางการนำเสนอข่าวที่ไม่ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรับฟังข้อเสนอแนะ โดยประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และอาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ปิดการสัมมนาและมอบเกียรติบัตร โดย นายเขมทัตต์ พลเดช ประธานคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การอบรมครั้งนี้ มีสื่อมวลชน ทั้งผู้สื่อข่าว ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว และบรรณาธิการเข้าร่วมรวม 30 คน.