คณะสื่อมวลชนไทยศึกษาดูงานภาควิชาภาษาไทย ม.ภูมินท์พนมเปญ

คณะสื่อมวลชนไทยจำนวน 10 คน นำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชาภาษาไทย (Department of Thai) มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานในราชอาณาจักรกัมพูชาสำหรับสื่อมวลชนไทย จัดโดยสภาการสื่อมวลชนฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย เพื่อให้สื่อมวลชนไทย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัมพูชา และสามารถปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยเฉพาะประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ

สำหรับที่ภาควิชาภาษาไทย คณะได้รับการต้อนรับโดยคณาจารย์ และนักศึกษา นำโดย ผช.Tith Mab ผู้อำนวยการสถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ และ รศ.ดร. แฮม สัมผัส หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ซึ่งในโอกาสนี้ นักศึกษาได้แสดงทักษะความสามารถทางภาษาไทยผ่านการแสดงบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับและอวยพรให้กับคณะ ต่อจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นสร้างความประทับใจซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงทัศนคติอันดีที่คนรุ่นใหม่ของกัมพูชามีต่อประเทศไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานไปสู่ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคต