เปิดอบรม โครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เปิดการอบรม โครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ช่วงเช้า รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “ภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลก” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลก ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเมืองในระดับโลก เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน การแบ่งขั้วที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศในระดับโลก

ต่อมาในช่วงบ่าย ผศ.ดร.จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำด้านกฎหมายและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร หัวข้อ “การเมืองและความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลวัตของภูมิรัฐศาสตร์ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ การเมืองและความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจของโลก ที่อยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน