วิกฤตพลังงานโลก และแนวโน้มการขาดแคลนอาหารในโลกอนาคต

โลกาภิวัตน์…เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ในช่วงเช้า มีการอบรมโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” โดยได้เชิญ นายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เครือข่ายพลังงานและนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง (MEENet) และนางชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิจัยอิสระด้านพลังงาน และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน “พลังไท” เป็นวิทยากรหัวข้อ วิกฤตพลังงานโลก ส่วนช่วงบ่าย ดร.ธมน เล็กปรีชากุล สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เป็นวิทยากร หัวข้อ โอกาสและแนวโน้มการขาดแคลนอาหารในโลกอนาคต จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์