20.08.59 : บทบาทในการนำเสนอข่าวระเบิดในพื้นที่ 7 จังหวัด