27.08.59 : “สื่อจะอยู่อย่างไร : ภายใต้กระแส Digital Content”