17.09.59 : สิทธิ-เสรีภาพสื่อ รัฐต้องคุ้มครองหรือควบคุม