29.12.61 : สรุปงานสภาการ นสพ. ปี 61 และแผนงาน ปี 62